Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.21.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gardno.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.21.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 lutego 2015 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gardno.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645, poz.1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072), uchwały Nr XLIX/408/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych (Dz.Urz. Woj. Zach. poz. 3457) – i § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić z mieszkańcami miejscowości Gardno konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie, w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gardno stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  1. Termin konsultacji rozpoczyna się w dniu 23.02.2015 r. i kończy się w dniu 27.03.2015 r.
  2. Zakres konsultacji – nadanie drogom wewnętrznym w miejscowości Gardno nazw: ul. Ogrodowa, ul. Kwiatowa i ul. Parkowa.
  3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie umieszczenia projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1 na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gryfino www.gryfino.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Gardno oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz przyjmowania pisemnych opinii z wykorzystaniem ankiet, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Gardno, zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie