Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.109.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie przy ul. 9 Maja 4.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.109.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 sierpnia 2015 r.


w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie przy ul. 9 Maja 4.

Na podstawie art. 20zb ust. 1, w związku z art. 20n ust. 12, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280;  Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458; Nr 157, poz. 1241;  Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz. 320; Nr 127, poz. 857; Nr 148,  poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622; Nr 112, poz. 654; Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1206;  z 2012 r. poz. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r.  poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877; z 2015 r.  poz. 357) oraz § 18 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. poz. 686) zarządzam się co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do nowo utworzonej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie przy ul. 9 Maja 4 w składzie:

  1. Anna Główczyńska – przewodnicząca komisji,
  2. Dorota Piotrowicz-Witkowska - członek komisji,
  3. Krystyna Bosiacka – członek komisji.

§ 2. Komisja przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne zgodnie z Regulaminem Rekrutacji, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2015 r. Rada Miejska w Gryfinie pojęła uchwałę Nr IX/80/15 w sprawie utworzenia i nadania statutu Szkole Muzycznej I stopnia w  Gryfinie. Szkoła rozpocznie działalność z dniem 1 września 2015 r.
Zgodnie z art. 20n. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych mogą być przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego. Natomiast, w myśl § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. poz. 686) rekrutację do nowo utworzonych szkół i placówek artystycznych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez organ prowadzący publiczna szkołę lub placówkę artystyczną.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj