Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Zielnej 6A/1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 listopada 2015r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Zielnej 6A/1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 67 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.1774) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Zielnej 6A/1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na kwotę 34.000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

U z a s a d n i e n i e

Rada Miejska w Gryfinie Uchwałą Nr XIII/96/15 z dnia 24 września 2015 r., wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Gryfinie przy ul. Zielnej 6A, składającej się z lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 47,10 m2, z trzech pomieszczeń przynależnych o łącznej powierzchni 31,80 m2, udziału 263/1000 części w urządzeniach i częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 11/1 o ogólnej powierzchni 0,1076 ha.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu – cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.
Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości, ustalona została na podstawie wartości określonej w operacie szacunkowym, sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do jej zbycia.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec