Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 26/3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 listopada 2015r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 26/3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.782, poz.985, poz.1039, poz.1180, poz.1265, poz.1322) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 26/3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców, na kwotę 158.385,99 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).

§ 2. Cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminęna poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 26 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemców, Uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 marca 1991r.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 14 października 2015 r. określił wartość nieruchomości lokalowej na kwotę 156.200,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych) netto, w tym: wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 150.100,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy sto złotych), wartość udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 6.100,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto złotych).
Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 2.185,99 zł (słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), na którą składa się 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 1.403,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta trzy złote) oraz fundusz remontowy na dzień 31 października 2015 r. – 782,99 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).
Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec