Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz § 13, pkt 1 Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§  1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 932 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 932
852     Pomoc Społeczna 932
85295   Pozostała działalność 932
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 932
OGÓŁEM 932

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 932 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 932
852     Pomoc Społeczna 932
85295   Pozostała działalność 932
3110 Świadczenia społeczne 932
OGÓŁEM 932

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 852

  • 932 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 148/2015 w sprawie przyznania dotacji na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (działanie 13.1.1.1.). Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz