Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.8.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia procesu integracji sektora organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Gryfino

ZARZĄDZENIE Nr 0050.8.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 stycznia 2015 r.


w sprawie przyjęcia Programu wsparcia procesu integracji sektora organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Gryfino

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program wsparcia procesu integracji sektora organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Gryfino, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Przyjęcie zarządzenia w sprawie przyjęcia Programu wsparcia procesu integracji sektora organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Gryfino jest następstwem przystąpienia samorządu do projektu pn. „Współpraca z III sektorem – standardem zachodniopomorskich samorządów” realizowanego w partnerstwie przez Pracownię Pozarządową i Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, opracowanego w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Niniejszy dokument został opracowany we współpracy z przedstawicielami radnych rady miejskiej, organizacji pozarządowych i instytucji kultury.

Sporządziła:
Barbara Lefik-Żarczyńska