Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.169.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0050.169.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 grudnia 2015 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonać prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wirów, oznaczonej nr działki 17/20 o powierzchni 0,1527 ha (KW SZ1Y/00012871/9), w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 2924/2015  z dnia 21.12.2015 r., w Kancelarii Notarialnej Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie, przy ul. Parkowej nr 3a.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.
Zbywana działka została nabyta przez sprzedających w 1983 r. od Skarbu Państwa.
Aktem notarialnym Rep. A Numer 2924/2015 z dn. 21.12.2015 r. zawarta została warunkowa umowa sprzedaży działki nr 17/20 o pow. 0,1527 ha, położonej  w obrębie ewidencyjnym Wirów, za cenę 120.000,00 zł, pod warunkiem,  że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu.  Biorąc pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne oraz podaż nieruchomości gminnych przeznaczonych pod zabudowę, uznaje się, że skorzystanie z prawa pierwokupu jest nieuzasadnione.

Sporządziła:
J. Woldańska