Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.68.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadania publicznego w drodze zlecenia, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.68.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 maja 2015 r.


w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadania publicznego w drodze zlecenia,  z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, poz. 1138, poz. 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 2.1. Wykaz wyłonionych w konkursie podmiotów oraz określone wysokości dotacji celowych na zadanie stanowi Załącznik.

  1. Wsparcie zadania do realizacji podmiotom, o których mowa w ust. 1 nastąpi  w drodze umowy.
  2. Realizacja zadań następuje nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Niniejsze zarządzenie rozstrzyga ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania  publicznego w drodze zlecenia, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050.54.2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku.
Po weryfikacji formalnej i merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję Opiniującą, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokonał wyboru ofert uwzględniając możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenie w realizacji podobnego zadania, zgodność oferty z opisem zadania, przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (ocena kalkulacji kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania), proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie publiczne, wysokość środków własnych i publicznych przeznaczonych na realizację zadania, rzetelność wykonania zadania i terminowość rozliczania dotacji w latach poprzednich.

Sporządziła:
Barbara Lefik-Żarczyńska