Rok 2015 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ustalenia minimalnych dziennych stawek czynszu za dzierżawę gminnych nieruchomości gruntowych podczas organizowanych na nabrzeżu w Gryfinie, festynów, kiermaszy i innych imprez okolicznościowych.

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 marca 2015 r.


w sprawie ustalenia minimalnych dziennych stawek czynszu za dzierżawę gminnych nieruchomości gruntowych podczas organizowanych na nabrzeżu w Gryfinie, festynów, kiermaszy i innych imprez okolicznościowych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014r. poz.379, poz. 1072) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. zmienionego zarządzeniem Nr 120.15.2014 z dnia 12 maja 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 120.25.2014  z dnia 6 sierpnia 2014 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam minimalne dzienne stawki czynszu netto za dzierżawę gminnych nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek: 194/1, 214/8 i 214/11, położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3, podczas organizowanych na nabrzeżu festynów, kiermaszy i innych imprez okolicznościowych:

  1. 100,00 zł (słownie: sto złotych) - pod 1 stanowisko dla handlu drobnymi produktami spożywczymi, upominkami, zabawkami i innymi artykułami okazjonalnymi,
  2. 100,00 zł  (słownie: sto złotych) - pod 1 stanowisko z urządzeniami zabawowymi (zabawki dmuchane)
  3. 100,00 zł (słownie: sto złotych) - pod 1 stanowisko z gastronomią, w tym również pod stanowiska, w których prowadzona będzie sprzedaż wyrobów alkoholowych.

§ 2. Do stawek, o których mowa w § 1, dolicza się obowiązujący podatek VAT, w oparciu o odrębne przepisy.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.35.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 03 kwietnia 2014 r., w sprawie ustalenia minimalnych dziennych stawek czynszu za dzierżawę gminnych nieruchomości gruntowych, podczas organizowanych na nabrzeżu w Gryfinie, festynów, kiermaszy i innych imprez okolicznościowych.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

W związku z cykliczną organizacją na nabrzeżu w Gryfinie, festynów, kiermaszy i innych imprez okolicznościowych, podczas których wystawiane są stoiska zabawowe, handlowe i gastronomiczne, koniecznym jest określenie minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych.

Sporządziła:
Teresa Drążek