Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.15.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 120.15.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 maja 2014 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, wprowadza się zmiany:

 1. § 29 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
  „11) sporządzanie list wypłat diet radnym”,
 2. § 31 otrzymuje brzmienie:
  „§ 31. Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:
  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
  2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
  3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
  4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  5. wyjaśnianie okoliczności naruszania przepisów o ochronie informacji niejawnych i ewentualne informowanie Burmistrza oraz służb ochrony państwa o takich wydarzeniach,
  6. opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Burmistrza, planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji,
  7. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  8. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
  9. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Urzędzie, albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
  10. przekazywanie do odpowiednich służb ewidencji, o których mowa w przepisach prawnych, ewidencji osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa,
  11. prowadzenie spraw w zakresie oświadczeń majątkowych składanych przez pracowników komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych gminy.”
 3. w § 40 po pkt 19 dodaje się pkt 20 o treści:
  „20) sporządzanie list wypłat diet sołtysom”,
 4. § 39 otrzymuje numer „38”,
 5. § 38 otrzymuje numer „39”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Kierownikowi Biura Obsługi Rady i Burmistrza i Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2014 r. została podjęta uchwała Nr XLII/371/14 Rady Miejskiej w Gryfinie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów. Obecnie listy wypłat diet sołtysów nie są sporządzane w oparciu o potwierdzenia obecności na sesjach Rady Miejskiej i nie są z tego tytułu dokonywane potrącenia diet. W związku z przekazaniem zadania polegającego na sporządzaniu list wypłat diet sołtysów do Wydziału Organizacyjnego zasadnym jest dokonanie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
W zakresie zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych zmiany wynikają z dostosowania postanowień Regulaminu Organizacyjnego do wymogów znowelizowanej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U Nr 182, poz. 1228 ze zm.) oraz jej aktów wykonawczych.

Sporządziła:
Izabela Buckowska