Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 października 2014r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Flisaczej 39/13, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 października 2014r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Flisaczej 39/13, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz.518, poz.659, poz.805, poz. 906) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Flisaczej 39/13, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców, na kwotę 185.599,22 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia dwa grosze ).

§ 2. Cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

Uzasadnienie

Lokal mieszkalny nr 13 w budynku przy ul. Flisaczej nr 39 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemców uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 marca 1991r.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 15 września 2014r., określił wartość nieruchomości lokalowej na kwotę 183.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), w tym: wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 177.200,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych), wartość udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 5.800,00 zł ( słownie: pięć tysięcy osiemset złotych).
Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 2.599,22 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia dwa grosze), na którą składa się 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 1.334,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści cztery złote) oraz fundusz remontowy na dzień 30 września 2014 r. – 1.265,22 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia dwa grosze).
Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jego sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec