Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 stycznia 2014 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz.1318) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz.1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529; z 2013 r. poz. 829, poz.1238 ) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, w następującej wysokości:

 • działki nr 212 o pow. 534 m2 w wysokości - 50.000,-zł ( pięćdziesiąt tys. zł.),
 • działki nr 223 o pow. 534 m2 w wysokości - 51.000,-zł (pięćdziesiąt jeden tys. zł),
 • działki nr 229 o pow. 740 m2 w wysokości - 78.000,-zł (siedemdziesiąt osiem tys. zł),
 • działki nr 230 o pow. 608 m2 w wysokości - 64.000,-zł (sześćdziesiąt cztery tys. zł),
 • działki nr 233 o pow. 555 m2 w wysokości - 60.000,-zł (sześćdziesiąt tys. zł),
 • działki nr 234 o pow. 525 m2 w wysokości - 48.000,-zł (czterdzieści osiem tys. zł),
 • działki nr 236 o pow. 626 m2 w wysokości - 59.000,-zł (pięćdziesiąt dziewięć tys. zł),
 • działki nr 237 o pow. 606 m2 w wysokości - 61.000,-zł (sześćdziesiąt jeden tys. zł),
 • działki nr 272 o pow. 555 m2 w wysokości - 59.000,-zł (pięćdziesiąt dziewięć tys. zł),
 • działki nr 273 o pow. 568 m2 w wysokości - 60.000,-zł (sześćdziesiąt tys. zł),
 • działki nr 277 o pow. 579 m2 w wysokości - 58.000,-zł (pięćdziesiąt osiem tys. zł),
 • działki nr 322 o pow. 513 m2 w wysokości - 55.000,-zł (pięćdziesiąt pięć tys. zł),
 • działki nr 298 o pow. 1193 m2 w wysokości - 100.000,-zł (sto tys. zł),

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, objęte niniejszym zarządzeniem, przeznaczone są do sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową (biurową, gastronomii, handlu, kultury, rzemiosła, ochrony zdrowia).
Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości a przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu – cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.
Ceny wywoławcze do sprzedaży nieruchomości, wymienione w § 1 zarządzenia, ustalone zostały na podstawie wartości określonych w operatach szacunkowych sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Sporządziła:
J. Woldańska