Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 lipca 2014 r.

 
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 ) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą netto do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, w następującej wysokości:
- działki nr 681 o pow. 812 m2 w wysokości - 65.000,-zł ( sześćdziesiąt pięć tys. zł.),
- działki nr 710 o pow. 842 m2 w wysokości - 78.000,-zł ( siedemdziesiąt osiem tys. zł),
- działki nr 717 o pow. 1687 m2 w wysokości - 168.000,-zł (sto sześćdziesiąt osiem tys. zł),
- działki nr 719 o pow. 2229 m2 w wysokości - 230.000,-zł (dwieście trzydzieści tys. zł).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk PiłatU z a s a d n i e n i e

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, oznaczone nr działek: 681 o powierzchni 812 m2, 710 o pow. 842 m2, 717 o pow. 1687 m2 i 719 o pow. 2229 m2, położone w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, uchwałą Nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28.04.2011 r. przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu – cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.
Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonych w operatach szacunkowych, sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Sporządziła:
Jolanta Woldańska