Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wysokości opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym znajdującym się w przedszkolu

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 stycznia 2014 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wysokości opłat za pobyt  dziecka w oddziale żłobkowym znajdującym się w przedszkolu

Na podstawie § 9 ust. 1, 2, 4, 6, § 10 Uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. Urz. Woj. z 2011 r. Nr 95 poz. 1737, z 2013 r. poz. 4597) w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino, zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości, iż wysokość opłaty stałej za świadczenia oddziałów żłobkowych znajdujących się w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino od 1 lutego 2014 roku wynosi 202,00 zł (słownie złotych: dwieście dwa) do czasu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia.

§ 2. Wysokość opłaty z 20 % zniżką wynosi 162,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt dwa).

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2014 roku.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z § 9 ust. 6 Uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  9 czerwca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino, zmienionej uchwałą nr XXXIX/336/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 listopada 2013 r.  w sprawie zmiany uchwały nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino, wysokość opłaty stałej podawana jest do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Wysokość opłaty stałej za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym znajdującym się w przedszkolu, zgodnie z § 9 ust. 1 wyżej cytowanej uchwały stanowi 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1074), od dnia 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1 680,00 zł.

Sporządziła:
Marta Karpicka