Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 sierpnia 2014 r.


w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz.379) oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906), oraz  § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Gmina Gryfino skorzysta z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gardno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 52/222 o pow. 0,0060 ha (KW SZ1Y/00034584/0), objętej warunkową umową sprzedaży Rep. A Numer 3400/2014 z dnia 28.07.2014 r., sporządzoną  w Kancelarii Notarialnej Notariusz Agnieszki Palecznej-Turek, w Gryfinie, przy  ul. Kościelnej nr 41/1.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.
Aktem notarialnym Rep. A Numer 3400/2014 z dn. 28.07.2014 r. zawarta została warunkowa umowa sprzedaży działki oznaczonej nr 52/222 o pow.  0,0060 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Gardno, za cenę 1.000,00 zł,  pod warunkiem, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu.
Sprzedający nabyli działkę nr 52/14 od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w 1994 r. W roku 2014 dokonali podziału geodezyjnego na działki nr 52/222 i 52/223.
Analizując ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązujące dla tego terenu stwierdzono, że działka nr 52/222 położona jest  w części na terenie oznaczonym symbolem 09 KDD, 010 KDD – publiczna droga klasy dojazdowej – droga projektowana, w części na terenie oznaczonym symbolem 40 KG – teren przeznaczony pod zabudowę gospodarczo-garażową.
Teren oznaczony symbolami 09 KDD i 010 KDD przylega do dróg gminnych oznaczonych nr działek: 52/9 i 52/8, przeznaczony jest na ich poszerzenie.
Wobec powyższego nabycie przedmiotowej nieruchomości na mienie gminne jest ekonomicznie uzasadnione.

Sporządziła:
J. Woldańska