Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.55 /2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 maja 2014r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej, położonej w Sobieradzu 12/2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

ZARZĄDZENIE NR 0050.55 /2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 maja 2014r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej, położonej w Sobieradzu 12/2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014r. poz. 379), art. 67 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą netto nieruchomości lokalowej, położonej w m. Sobieradz 12/2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na kwotę 36.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Nieruchomość lokalowa, składająca się z lokalu niemieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 59,50 m2 w budynku nr 12 w m. Sobieradz, udziału w urządzeniach i częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 255/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Sobieradz, uchwałą Nr XXXI/265/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lutego 2013r., przeznaczona została do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zgodnie z art. 67 ust.2 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu – cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.
Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości, ustalona została na podstawie wartości określonej w operacie szacunkowym, sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do jej zbycia.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec