Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 Dz.U. z 2014 r., poz. 379,  poz. 1072), art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o  wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, poz. 405, Dz.U. z 2013 r., poz. 1563; Dz.U. z 2014 r., poz. 1188) zarządzam co następuje:

W składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gryfinie wprowadzam następujące zmiany:

§ 1. Odwołuję ze składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie Pana Janusza Korżaka pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji.

§ 2. Powołuję w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gryfinie Pana Pawła Nikitińskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231  z późniejszymi zmianami) burmistrz powołuje gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, która inicjuje działania w zakresie określonym ww. ustawą, oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu. Regulamin Organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gryfinie przyjęty Zarządzeniem nr 0050.121.2013r. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 listopada 2013r. w § 7 pkt 4 określa, iż Przewodniczącym Komisji z urzędu jest zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. W związku ze zmianami personalnymi na stanowisku zastępcy Burmistrza zasadnym jest wydanie stosownego zarządzenia.

Sporządziła:
Ewa Urbańska