Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 października 2014 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 października 2014 r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz.906), oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 399/10 o pow. 0,2022 ha (KW SZ1Y/00049104/0), w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 4510/2014 z dnia 10.10.2014 r., w Kancelarii Notarialnej Notariusz Agnieszki Palecznej - Turek, w Gryfinie, przy ul. Kościelnej 41/1.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.
Sprzedający nabyli przedmiotową działkę od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2002 r.
Aktem notarialnym Rep. A Numer 4510/2014 z dn. 10.10.2014 r. zawarta została warunkowa umowa sprzedaży działki oznaczonej nr 399/10 o pow. 0,2022 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica, za cenę 85.000,00 zł, pod warunkiem, że Burmistrz miasta i Gminy Gryfino nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu.
Nabywanie na mienie gminne przedmiotowej nieruchomości jest ekonomicznie nieuzasadnione.

Sporządziła:
J. Woldańska