Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050. 77 .2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.38.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Gryfino, określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2014 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 0050. 77 .2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 czerwca 2014 roku


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.38.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Gryfino, określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2014 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379), art. 70a ust. 1 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191), § 6 ust. 2,  § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46,  poz. 430), w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. W zarządzeniu Nr 0050.38.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  08 kwietnia 2014 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Gryfino, określenia specjalności  i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2014 roku dokonuje się zmian w załączniku Nr 2, który stanowi wykaz specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 roku, na które będzie przyznawane dofinansowanie z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych szkół i przedszkoli.

  1. Załącznik, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podpisał w dniu 08 kwietnia 2014 r. zarządzenie
Nr 0050.38.2014 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Gryfino, określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2014 roku.
Niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany w załączniku Nr 2, który stanowi wykaz specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 roku, na które będzie przyznawane dofinansowanie z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych szkół i przedszkoli uwzględniając dodatkowe wnioski zgłoszone przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie oraz dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie.
Projekt niniejszego zarządzenia został przedstawiony do zaopiniowania związkowi zawodowemu „Związek Nauczycielstwa Polskiego” zarząd oddziału w Gryfinie, który pozytywnie zaopiniował założenia zawarte w ww. projekcie. Dwa pozostałe związki Wolny Związek Zawodowy „Solidarność – Oświata” komisja międzyzakładowa w Gryfinie oraz Koło NSZZ „Solidarność” pracowników oświaty i wychowania w Gryfinie nie przedstawiły opinii  w wyznaczonym terminie.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska