Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.138.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Pomorskiej nr 39/2, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

ZARZĄDZENIE NR 0050.138.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 listopada 2014r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Pomorskiej nr 39/2, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz.518, poz.659, poz.805, poz. 906) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Pomorskiej nr 39/2, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, na kwotę 154.835,60 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt groszy).

§ 2. Cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Pomorskiej nr 39 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy, Uchwałą Nr XXXIII/258/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 5 stycznia 1993 r.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 12 listopada 2014r. określił wartość nieruchomości lokalowej na kwotę 147.600,00 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych), w tym: wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 132.400,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące czterysta złotych), wartość udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 15.200,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwieście złotych).
Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 7.235,60 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt groszy), na którą składa się 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 3.496,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych) oraz fundusz remontowy na dzień 15 listopada 2014 r. – 3.739,60 zł (słownie: trzy tysiące siedemset trzydzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy).
Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jego sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec