Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 marca 2014r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki – dz. nr 13/22, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 marca 2014r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki – dz. nr 13/22, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318) oraz art. 67 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651, Nr 106, poz.675, Nr 143, poz. 963, nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz.1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529; z 2013r. poz. 829, poz. 1238; z 2014r. poz. 40) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 13/22 o powierzchni 0,0897 ha, płożonej w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na kwotę 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U z a s a d n i e n i e

Zabudowana nieruchomość gruntowa, oznaczona numerem działki 13/22, położona w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki, przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust.2 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu – cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.
Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonej w operacie szacunkowym, sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec