Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 lipca 2014 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie Pani Marty Marut, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Iwona Urbanik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Jolanta Kroczak – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie,
 4. Lucja Czarna – ekspert,
 5. Dorota Piechowicz – ekspert.

§ 2. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie Pani Małgorzaty Tarczyńskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Iwona Urbanik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Jolanta Kroczak – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie,
 4. Lucja Czarna – ekspert,
 5. Dorota Piechowicz – ekspert.

§ 3. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Pani Natalii Mikulskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Iwona Urbanik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Elżbieta Wnuk – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie,
 4. Sławomir Fuks – ekspert,
 5. Ks. Krzysztof Zdziarski – ekspert.

§ 4. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Pani Edyty Smolnik, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Iwona Urbanik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Elżbieta Wnuk – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie,
 4. Lucja Czarna – ekspert,
 5. Dorota Piechowicz - ekspert.

§ 5. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Pani  Jolanty Wrzosek, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Iwona Urbanik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Elżbieta Wnuk – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie,
 4. Sławomir Fuks – ekspert,
 5. Ks. Krzysztof Zdziarski – ekspert.

§ 6. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Radziszewie pani Marty Bańskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Iwona Urbanik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogicznego,
 3. Beata Wójcik – dyrektor Szkoły Podstawowej w Radziszewie,
 4. Sławomir Fuks – ekspert,
 5. Małgorzata Jabłońska – ekspert,
 6. Beata Gorzelańczyk - przedstawiciel związku zawodowego.

§ 7. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Żabnicy pani Wiesławy Linkowskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Iwona Urbanik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Sławomir Fuks – dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabnicy,
 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert,
 5. Ks. Krzysztof Zdziarski – ekspert.

§ 8. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 1 w Gryfinie Pani Alicji Rosów, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Iwona Urbanik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Małgorzata Jabłońska – dyrektor Przedszkola Nr 1 w Gryfinie,
 4. Elżbieta Drapikowska – ekspert,
 5. Robert Dudek – ekspert.

§ 9. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 2 w Gryfinie Pani Elwiry Bieszkiewicz, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Iwona Urbanik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Jolanta Krzak – dyrektor Przedszkola Nr 2 w Gryfinie,
 4. Elżbieta Drapikowska – ekspert,
 5. Małgorzata Jabłońska – ekspert.

§ 10. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 4 w Gryfinie Pani Mai Makarewicz, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Iwona Urbanik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Beata Brzóska – dyrektor Przedszkola Nr 4 w Gryfinie,
 4. Elżbieta Drapikowska – ekspert,
 5. Małgorzata Jabłońska - ekspert.

§ 11. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 4 w Gryfinie Pani Moniki Ostrowskiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Iwona Urbanik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Beata Brzóska – dyrektor Przedszkola Nr 4 w Gryfinie,
 4. Elżbieta Drapikowska – ekspert,
 5. Robert Dudek - ekspert.

§ 12. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 4 w Gryfinie Pani Magdaleny Purtak, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Iwona Urbanik - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Beata Brzóska – dyrektor Przedszkola Nr 4 w Gryfinie,
 4. Elżbieta Drapikowska – ekspert,
 5. Robert Dudek - ekspert.

§ 13. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza  mgr Janusz Korżak

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) organ prowadzący szkoły powołuje komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W skład komisji wchodzą:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. dyrektor szkoły,
 4. dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Komisje zostały powołane dla 12 nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino, którzy do dnia 30 czerwca 2014 r. złożyli wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj