Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.148.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.148.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 grudnia 2014 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert  na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art. 15 ust. 2a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zaopiniowania ofert na zadania ogłoszone w konkursie z dnia 21 listopada 2014 roku powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Grzegorz Jastrowicz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Przewodniczący Komisji,
  2. Barbara Lefik-Żarczyńska – Koordynator ds. organizacji pozarządowych, Inspektor  w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych - Członek Komisji,
  3. Daniel Cieślak - Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych – Członek Komisji,
  4. Teresa Glińska – Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku - Członek Komisji,
  5. Maria Koszyńska – Stowarzyszenie Amazonek „Ewa” - Członek Komisji

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. weryfikacja ofert pod względem formalnym;
  2. ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;
  3. proponowanie rozdzielenia środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
  4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino odpowiedzialnemu za zlecenie zadań;
  5. sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert ma obowiązek powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.
W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia w ramach współpracy organizacjami pozarządowymi koniecznym jest powołanie Komisji Konkursowej. Zgodnie z ww. ustawą w skład Komisji wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Sporządziła:
Barbara Lefik-Żarczyńska