Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.161.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji do ustalenia formy korzystania z nieruchomości gminnej lub jej zbycia na cele związane z funkcjonowaniem żłobka lub przedszkola przy ul. Łużyckiej 21 w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 0050.161.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 grudnia 2014 roku


w sprawie powołania komisji do ustalenia formy korzystania z nieruchomości gminnej lub jej zbycia na cele związane z funkcjonowaniem żłobka lub przedszkola przy ul. Łużyckiej 21 w Gryfinie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2014 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do ustalenia formy korzystania z nieruchomości gminnej lub jej zbycia na cele związane z funkcjonowaniem żłobka lub przedszkola przy ul. Łużyckiej 21 w Gryfinie:

  1. Paweł Nikitiński - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie -przewodniczący komisji,
  2. Marta Karpicka - Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych - sekretarz komisji,
  3. Grzegorz Jastrowicz - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych -członek komisji,
  4. Krzysztof Czosnowski - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji - członek komisji, 5) Teresa Drążek - Naczelnik Wydziału działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - członek komisji.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji  i Spraw Społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W związku z przeniesieniem siedziby Przedszkola Nr 4 w Gryfinie z budynku przy ul. Łużyckiej 21 w Gryfinie, nieruchomość ta, znajdująca się na działce nr 172  o pow. 0,5356 ha pozostaje niezagospodarowana. Komisję powołuje się w celu ustalenia formy korzystania z ww. nieruchomości gminnej lub jej zbycia na cele związane z funkcjonowaniem żłobka lub przedszkola.

Sporządziła:
Marta Karpicka