Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 lipca 2014 r.

 
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 ) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805 ) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą netto do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 259/2 o pow. 0,0799 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, w wysokości - 200.000,00 zł (dwieście tys. zł).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk PiłatU z a s a d n i e n i e

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona nr działki 259/2 o powierzchni 0,0799 ha, położona w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, uchwałą Nr XV/139/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29.12.2011 r. przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu – cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.
Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonej w operacie szacunkowym, sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Sporządziła:
Jolanta Woldańska