Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 sierpnia 2014 r.w sprawie powołania komisji do spraw realizacji prac w placówkach oświatowych

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 sierpnia 2014 r.


w sprawie powołania komisji do spraw realizacji prac w placówkach oświatowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3) oraz 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2014 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję ustalającą kolejność realizacji prac/robót w placówkach oświatowych wynikających z nakazów określonych w decyzjach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie

  1. Przewodniczący komisji – z-ca Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie – Janusz Korżak,
  2. Sekretarz komisji – inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych – Marta Karpicka,
  3. Członek komisji – inspektor w Referacie Inwestycji i Funduszy Europejskich – Stefania Świątek
  4. Członek komisji – inspektor w Referacie Inwestycji i Funduszy Europejskich – Longina Rutkowska
  5. Członek komisji – inspektor nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w placówkach oświatowych, zlecanych przez Referat Inwestycji i Funduszy Europejskich
  6. Członek komisji – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Grzegorz Jastrowicz,
  7. dyrektorzy lub przedstawiciele poszczególnych placówek oświatowych.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku z wystawionymi na poszczególne placówki oświatowe decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie odnośnie realizacji prac/robót związanych z zachowaniem należytych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej wynikających z obwiązujących przepisów prawa przy ograniczonych środkach finansowych budżetu Gminy Gryfino, postanowiono powołać komisję ustalającą kolejność realizacji w/w prac/robót. Zadanie komisji polegać będzie również na wnioskowaniu o dodatkowe środki finansowe na realizację przedmiotowych zadań wraz z ewentualnym ujęciem ich w planach budżetu na lata następne.

Sporządził:
Mariusz Andrusewicz