Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych sołtysa w sołectwie Drzenin.

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 marca 2014r.


w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych sołtysa w sołectwie Drzenin.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645, poz. 1318) oraz § 25 ust.1, w związku z § 33 ust. 5 Statutu sołectwa Drzenin, stanowiącego załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/294/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 43 poz. 802) zmienionej uchwałą Nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek oraz uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 94, poz. 1695) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam wybory przedterminowe sołtysa w sołectwie Drzenin.

  1. Zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Drzenin w celu wyboru sołtysa na bieżącą kadencję.
  2. Termin zebrania wyznaczam na dzień 20 marca 2014 r. o godz. 1800 w świetlicy wiejskiej w Drzeninie.

§ 2. 1. Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa Drzenin.

  1. Prawo do głosowania posiadają mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa Drzenin bądź przebywający w nim z zamiarem stałego pobytu i posiadający prawa wyborcze.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, stronie internetowej: www.bip.gryfino.pl oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

Uzasadnienie

W związku ze śmiercią sołtysa - Pani Elżbiety Rygielskiej w sołectwie Drzenin należy przeprowadzić wybory przedterminowe na bieżącą kadencję.

Sporządziła:
Izabela Buckowska