Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 sierpnia 2014 r.


w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz.379) oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906), oraz  § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Gmina Gryfino nie skorzysta z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 123/4 o pow. 378 m2 i 124/5  o pow. 220 m2 (KW SZ1Y/00042957/5), w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 1530/2014 z dnia 7.08.2014 r., w Kancelarii Notarialnej Notariusz Emilii Krzywdy Pogorzelskiej, w Gryfinie, przy ul. Parkowej nr 3a.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.
Aktem notarialnym Rep. A Numer 1530/2014 z dn. 7.08.2014 r. zawarta została warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr 123/4 i nr 124/5 o łącznej pow. 598 m2, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, za cenę 49.200,00 zł, pod warunkiem,  że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu. Sprzedający nabyli przedmiotową działkę od Gminy Gryfino w 2007 r.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne oraz podaż nieruchomości gminnych przeznaczonych pod zabudowę, uznaje się, że nabycie przedmiotowej nieruchomości jest nieuzasadnione.

Sporządziła:
J. Woldańska