Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.143.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 05 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0050.143.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 05 grudnia 2014 r.


w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) oraz art. 70 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) zarządzam, co następuje:

§ 1. Odwołuję Pana Macieja Szabałkina ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BM) z dniem 05 grudnia 2014 r.

§ 2. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę.

§ 3. Wykonanie zarządzenia w zakresie związanym z rozwiązaniem stosunku pracy powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego i Naczelnikowi Wydziału Finansowo-Księgowego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym burmistrz w drodze zarządzenia odwołuje swojego zastępcę. 
W związku z powyższym wydaje się zarządzenie w tej sprawie.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska