Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.150.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0050.150.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 grudnia 2014 r.


w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję z dniem 16 grudnia 2014 r. Pana Tomasza Milera na Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BM).

§ 2. 1.Powołanie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy.

  1. Po upływie kadencji burmistrza, zastępca burmistrza pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego zastępcę burmistrza.

§ 3. Wykonanie zarządzenia w zakresie związanym z nawiązaniem stosunku pracy powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W związku z odwołaniem dotychczasowego zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pana Macieja Szabałkina powołuje się na w/w stanowisko Pana Tomasza Milera.