Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 03 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania i wyboru wykonawcy na zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 03 lipca 2014 r.


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania i wyboru wykonawcy na zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318 z 2014 poz. 379) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia postępowania i wyboru wykonawcy na zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie w składzie:

  1. Swietłana Sochaj - przewodnicząca komisji,
  2. Olga Woś - członek komisji,
  3. Marta Karpicka - członek komisji,
  4. Krzysztof Grygiel - członek komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Gmina Gryfino zawarła umowę z Powiatem Gryfińskim na dofinansowanie zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie. Powiat Gryfiński przekaże Gminie Gryfino na realizację ww. zadania środki finansowe z PFRON do wysokości 80 000,00 zł. W celu dokonania zakupu zasadnym jest powołanie komisji.

Sporządziła:
Marta Karpicka