Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.129.4014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0050.129.4014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 listopada 2014r.


w sprawie ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Na podstawie § 9 ust. 1 – 3 oraz § 12 uchwały Nr XXXII/314/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 1 poz. 30) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się cenę jednej godziny usług opiekuńczych w wysokości 21,37 zł.

  1. Cena, o której mowa w ust.1 obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. i stanowi podstawę do naliczania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie odpłatności przez osoby korzystające z usług opiekuńczych na terenie Gminy Gryfino.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku z dyspozycją wynikającą z § 12 uchwały Nr XXXII/314/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania, należy ustalić cenę jednej godziny usług opiekuńczych obowiązującą na terenie Gminy Gryfino.
Paragraf 9 ust.1 i 2 powyższej uchwały stanowi, iż cena jednej godziny usług opiekuńczych jest ustalana na podstawie analizy kosztów wykonania usługi. Analizy tej dokonuje się za okres 12 miesięcy liczonych od 1 lipca roku poprzedzającego analizę do 30 czerwca danego roku, a zmiany ceny jednej godziny usług opiekuńczych dokonuje się od 1 stycznia następnego roku po przeprowadzonej analizie.
W wyniku dokonanej analizy za okres od lipca 2013 r. do czerwca 2014r. ustalono, że średni koszt jednej godziny usługi wynosi 24,75 zł. (Kalkulacja jednej godziny usług opiekuńczych w załączeniu).
Paragraf 9 ust. 3 cytowanej wyżej uchwały stwarza jednak możliwość pomniejszenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych, maksymalnie o 20% w stosunku do średniego kosztu jej wykonania.
Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom, które z powodu wieku lub choroby są niesamodzielne i wymagają pomocy innych osób. Jest to kategoria osób, których sytuacja życiowa jest trudna. Z analizy dokumentów wynika, że ze świadczeń najczęściej korzystają samotnie gospodarujące kobiety, które mają własne świadczenia emerytalne lub rentowe. W ostatnich latach waloryzacja tych świadczeń jest niewielka – w 2014r. wyniosła 101,4%, co w przeliczeniu na realne dochody osób korzystających z usług opiekuńczych stanowiło podwyżki w kwotach od 10 do 30 zł. Osoby te z reguły nie mają możliwości poprawy własnej sytuacji życiowej, a ich wydatki związane z utrzymaniem mieszkania oraz na leki i leczenie są duże w stosunku do dochodów. Z wyliczeń wynika, że w przypadku wprowadzenia ceny usług w kwocie 24,75 zł podwyżka opłat niejednokrotnie przekroczy realną podwyżkę dochodów naszych podopiecznych. Z doświadczenia pracowników wynika, że zdarzają się sytuacje ograniczania przez klientów ilości usług z powodu wysokości opłat.
Wobec powyższego, zasadne jest zastosowanie § 9 ust. 3 uchwały poprzez pomniejszenie o 13,69 % ceny jednej godziny usług opiekuńczych (ustalonej w wyniku analizy kosztów w kwocie 24,75 zł) i obniżenie do poziomu ceny obowiązującej w 2014r.,tj. 21,37 zł.

Sporządziła:
Krystyna Hołubowska

Dyrektor
mgr Bożena Górak