Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.158.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.128.2012 z dnia 12 grudnia 2012 r., zmienione zarządzeniem Nr 0050.20.2013 z dnia 04 marca 2013 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.18.2014 z dnia 18 marca 2014 r., w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i powierzchni reklamowych oraz minimalnych stawek czynszu za najem lokali i budynków użytkowych, stanowiących własność Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0050.158.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2014 r.


zmieniające zarządzenie Nr 0050.128.2012 z dnia 12 grudnia 2012 r., zmienione zarządzeniem Nr 0050.20.2013 z dnia 04 marca 2013 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.18.2014 z dnia 18 marca 2014 r., w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i powierzchni reklamowych oraz minimalnych stawek czynszu za najem lokali i budynków użytkowych, stanowiących własność Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072), oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego  Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0050.128.2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i powierzchni reklamowych oraz minimalnych stawek czynszu za najem lokali i budynków użytkowych, stanowiących własność Gminy Gryfino, zmienionym zarządzeniem Nr 0050.20.2013 z dnia 04 marca 2013 r., oraz zarządzeniem Nr 0050.18.2014 z dnia 18 marca 2014 r., załącznik Nr 1, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, bieżące gospodarowanie mieniem komunalnym należy do kompetencji burmistrza.
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w stawkach czynszu za dzierżawę gruntów gminnych pod pawilonami, kontenerami handlowymi oraz wystawkami handlowymi na terenie targowiska miejskiego w Gryfinie, należało wydać przedmiotowe zarządzenie.

Sporządziła:
Teresa Drążek