Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.153.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji do spraw realizacji prac w placówkach oświatowych

ZARZĄDZENIE Nr 0050.153.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 grudnia 2014 roku


w sprawie powołania komisji do spraw realizacji prac w placówkach oświatowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379,  poz. 1072) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. zarządzam co zastępuje:

§ 1. Powołuję komisję ustalającą kolejność realizacji prac/robót w placówkach oświatowych wynikających z nakazów określonych w decyzjach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, w skład komisji wchodzą:

  1. Paweł Nikitiński – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – Przewodniczący komisji,
  2. Krzysztof Czosnowski – Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji – członek komisji,
  3. Grzegorz Jastrowicz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – członek komisji,
  4. Marta Karpicka – Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych  – sekretarz komisji,
  5. Stefania Świątek – Inspektor w Referacie Inwestycji i Funduszy Europejskich – członek komisji,
  6. Longina Rutkowska - Inspektor w Referacie Inwestycji i Funduszy Europejskich – członek komisji,
  7. Inspektor nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi  w placówkach oświatowych, zlecanych przez Referat Inwestycji i Funduszy Europejskich, wskazany przez Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji – członek komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji  i Spraw Społecznych.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 0050.106.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do spraw realizacji prac w placówkach oświatowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zarządzeniem Nr 0050.106.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  28 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do spraw realizacji prac w placówkach oświatowych została powołana komisja, której zadaniem było ustalenia kolejności realizacji prac związanych w wystawionymi na poszczególne placówki oświatowe decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.
Niniejsze zarządzenie wprowadza zmianę składu komisji, w celu usprawnienia jej działalności.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska