Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębach ewidencyjnych Krajnik i Pniewo

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 marca 2014 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębach ewidencyjnych Krajnik  i Pniewo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2010 r.  Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz.1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981,  Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012 r. poz. 908, poz.951, poz.1256, poz.1429, poz. 1529; z 2013 r. 829, poz. 1238; z 2014 r. poz.40) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam łączną cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych numerami działek: 46/1 o pow. 14,38 ha, 40/1 o pow. 3,40 ha, (obręb ewidencyjny Krajnik) oraz 156/7 o pow. 9,0300 ha, (obręb ewidencyjny Pniewo)  w wysokości - 3.850.000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z trzech działek oznaczonych nr 46/1 i 40/1, położonymi w obrębie Krajnik oraz dz. nr 156/7, położonej w obrębie Pniewo, o łącznej powierzchni 26,81 ha, uchwałą  Nr XXVI/249/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2008 r., przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu – cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się  w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości. Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonej w operacie szacunkowym, sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Sporządziła:
Jolanta Woldańska