Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesowi zarządu jednoosobowych spółek prawa handlowego Gminy Gryfino oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 czerwca 2014 r.


w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesowi zarządu jednoosobowych spółek prawa handlowego Gminy Gryfino oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 254 i 1645, ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa:

 1. szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej "ustawą", zatrudnionym w jednoosobowych spółkach prawa handlowego gminy Gryfino.
 2. wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, dla których gmina Gryfino jest organem założycielskim.

§ 2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

 1. „uprawniony” - osobę, o której mowa w § 1 pkt 1 zarządzenia;
 2.  „rok obrotowy” - rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 i 613), poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.

§ 3. W zależności od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań przez spółkę, uprawnionym osobom może być przyznana nagroda roczna.

§ 4. Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej dla prezesa jednoosobowej spółki prawa handlowego jest Zgromadzenie Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej.

§ 5. 1. Organ właściwy może przyznać uprawnionemu nagrodę roczną, jeżeli jednoosobowa spółka prawa handlowego, w której uprawniony był zatrudniony, w roku obrotowym:

 1. osiągnęła dodatni wynik finansowy lub zmniejszyła stratę netto;
 2. terminowo regulowała zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;
 3. uzyskała zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu za rok obrotowy (absolutorium),
 4. efektywnie realizowała zadania i cele statutowe.
 1. Warunki określone w ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem formy prawnej podmiotu oraz jego zadań i celów statutowych.
 2. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli był zatrudniony w spółce na stanowisku uprawniającym do otrzymania nagrody rocznej przez co najmniej sześć kolejnych miesięcy w roku obrotowym.
 3. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli w okresie zajmowania stanowiska uprawniającego do otrzymania nagrody nie naruszył rażąco swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w § 1 pkt 2, zawiera:

 1. miejscowość i datę;
 2. nazwę podmiotu prawnego i jego siedzibę;
 3. wskazanie wnioskodawcy;
 4. oznaczenie adresata wniosku;
 5. imię i nazwisko kierownika podmiotu prawnego;
 6. stanowisko zajmowane przez uprawnionego;
 7. datę objęcia stanowiska;
 8. wysokość wynagrodzenia uprawnionego;
 9. wysokość trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody;
 10. proponowaną wysokość nagrody rocznej;
 11. uzasadnienie nagrody;
 12. podpis wnioskodawcy albo organu uprawnionego do reprezentowania wnioskodawcy.
 1. Do wniosku należy dołączyć załączniki, jeżeli nie są w posiadaniu organu właściwego do przyznania nagrody rocznej, w szczególności:
  1. sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy;
  2. dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy;
  3. oświadczenie wnioskodawcy o terminowym regulowaniu przez spółkę zobowiązań publicznoprawnych;
  4. uchwałę wnioskodawcy w sprawie wystąpienia do właściwego organu o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu.
 2. Rada Nadzorcza składa wniosek o przyznanie nagrody rocznej w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednoosobowej spółki prawa handlowego za rok obrotowy.
 3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr 122/103/01 Zarządu Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym jednoosobowymi spółkami prawa handlowego utworzonymi przez Gminę Gryfino oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do nagród rocznych przyznawanych od dnia 01.01.2014 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Z uwagi na liczne zmiany w przepisach prawa zachodzi konieczność dostosowania zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesom zarządów jednoosobowych spółek prawa handlowego Gminy Gryfino.