Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnej stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego, na nieruchomość gruntową zabudowaną położoną na działce 3/4 obręb 5 m. Gryfino, stanowiącą własność Gminy Gryfino, na którą składa się zespół domków hotelowych OSiR w Gryfinie, położony przy ul. Sportowej 3

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie ustalenia minimalnej stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego, na nieruchomość gruntową zabudowaną położoną na działce 3/4 obręb 5 m. Gryfino, stanowiącą własność Gminy Gryfino, na którą składa się zespół domków hotelowych OSiR w Gryfinie, położony przy ul. Sportowej 3

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, 645 i 1318) oraz 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 i art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.  Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz.1110, Nr 224, poz.1337; z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529; z 2013r. poz. 829, poz.1238: z 2014 poz. 40) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011r. zmienionego zarządzeniem Nr 120.32.2011 z dnia 28 czerwca 2011r., Nr 120.35.2012 z dnia 13 września 2012r. i Nr 120.39.2012 z dnia 1 października 2012r. zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam minimalną stawkę miesięcznego czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej o powierzchni 10 239 m2 zabudowaną zespołem domków hotelowych o powierzchni 878 m2 wraz z wyposażeniem, w wysokości 9 277 zł (słownie: dziewięć tys. dwieście siedemdziesiąt siedem zł + VAT.

§ 2

Czynsz będzie płatny w miesięcznych ratach.

§ 3

Do stawki czynszu należy każdorazowo doliczyć obowiązujący w danym okresie płatności podatek VAT, wg odrębnych przepisów.

§ 4

Stawka czynszu podlegać będzie corocznej waloryzacji wg średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa GUS, bez konieczności zmiany umowy.

§ 5

Zwaloryzowana stawka czynszu obowiązywać będzie od 1 stycznia każdego roku trwania umowy.

§ 6

Dopuszcza się możliwość obniżki czynszu o 20% za dany okres płatności, pod warunkiem podjęcia prac związanych z modernizacją już istniejących obiektów i powodujących ich wyłączenie z eksploatacji, ale nie dłużej jak trzy miesiące.

§ 7

Obniżka nie może być stosowana w przypadku budowy nowych obiektów.

§ 8

Za wykorzystywanie nieruchomości bez umowy do czasu przekazania jej zarządcy lub zawarcia nowej umowy, pobiera się opłatę w wysokości 200% dotychczasowego czynszu brutto.

§ 9

W przypadku nie zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie zarządcy, opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości, równa jest kwocie czynszu brutto ustalonego zgodnie z dotychczasową umową.

§ 10

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Rada Miejska w Gryfinie w dniu 19 grudnia 2013r. uchwałą nr XL/348/13 wyraziła zgodę na oddanie w dzierżawę, w drodze przetargu nieograniczonego na okres 20 lat, nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną przy ul. Sportowej 3, oznaczoną nr działki 3/4 w obrębie ewidencyjnym 5 m. Gryfino.
Zgodnie z art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, bieżące gospodarowanie mieniem gminnym należy do kompetencji burmistrza.
W związku z tym, że dotychczasowe przepisy prawa miejscowego w sprawie wysokości minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy mienia gminnego, nie obejmują obiektów hotelowych, w związku z czym należy taką stawkę dotyczącą dzierżawy zespołu domków hotelowych OSiR w Gryfinie ustalić.

Sporządził:
Tadeusz Samoń