Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.38.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 08 kwietnia 2014 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Gryfino, określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2014 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.38.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 08 kwietnia 2014 roku
 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Gryfino, określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2014 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 70a ust. 1 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191), § 6 ust. 2, § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430), w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, zarządzam co następuje:

§ 1. 1.W 2014 roku środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, stanowiące 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, stanowią kwotę 186.197,00 zł.

  1. Środki, o których mowa w ust. 1 zostały wyodrębnione w Uchwale Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014.

§ 2. 1. Środki, o których mowa w § 1, zostały ujęte w planach finansowych poszczególnych szkół i przedszkoli i mogą być przeznaczone na dofinansowanie form kształcenia oraz opłat określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430).

  1. Dofinansowaniem objęte są w szczególności następujące formy dokształcania i doskonalenia, zgodnie z potrzebami organizacyjnymi i kadrowymi szkoły: doradztwo metodyczne, szkolenia, seminaria, konferencje szkoleniowe, warsztaty metodyczne  i przedmiotowe, szkolenia rad pedagogicznych oraz dofinansowanie do opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

§ 3. Ustala się maksymalną stawkę dofinansowania dla nauczycieli z tytułu opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w 2014 roku – 2.000,00 zł za semestr dla nauczyciela. Dofinansowanie tej formy nie może być wyższe niż 80% środków określonych dla poszczególnej szkoły i przedszkola w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Ustala się specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 roku, na które będzie przyznawane dofinansowanie z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych szkół i przedszkoli. Wykaz specjalności stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Gryfino, organ prowadzący po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) oraz zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia ustala w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Rozporządzenie, o którym mowa powyżej określa formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kryteria i tryb przyznawania środków przeznaczonych na wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Środki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowią 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagradzanie osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191).

Sporządziła:
Magdalena Januszewska