Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 maja 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 20 lat, zespołu domków hotelowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 maja 2014r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 20 lat, zespołu domków hotelowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 120.35.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2011r., zarządzeniem Nr 120.35.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 września 2012r., zarządzeniem Nr 120.39.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 01 października 2012r. zarządzam co następuje:

§ 1. Do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego powołuję Komisję przetargową w składzie:

  1. Janusz Korżak – przewodniczący Komisji,
  2. Tadeusz Samoń – z-ca przewodniczącego Komisji,
  3. Halina Podkowińska – sekretarz Komisji,
  4. Łukasz Korejwo – członek Komisji,
  5. Teresa Drążek – członek Komisji.

§ 2. Termin przeprowadzenia przetargu określa ogłoszenie o warunkach przetargu zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na stronie internetowej www.bip.gryfino.pl.

§ 3. Osoby powołane do Komisji Przetargowej ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującym Regulaminem przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Gryfino i warunki udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 20 lat zespołu domków hotelowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

§ 5. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE:

W celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 20 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Gryfino niezbędnym jest powołanie Komisji Przetargowej.

Sporządził:
T. Samoń