Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Z. Krasińskiego 89/3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 listopada 2014r.

w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Z. Krasińskiego 89/3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz.518, poz.659, poz.805, poz. 906) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Z. Krasińskiego 89/3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, na kwotę 264.135,58 zł ( słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści pięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy).

§ 2. Cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U z a s a d n i e n i e

Lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Z. Krasińskiego nr 89 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy, uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 marca 1991 r.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 31 października 2014r. określił wartość nieruchomości lokalowej na kwotę 261.400,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych), w tym: wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 257.100,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto złotych), wartość udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 4.300,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych).
Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 2.735,58 zł (słownie: dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy groszy), na którą składa się 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 989,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych) oraz fundusz remontowy na dzień 30 października 2014 r. – 1.746,58 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści sześć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy ).
Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jego sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec