Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia na lata 2014 – 2016, planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 08 kwietnia 2014 r.


w sprawie przyjęcia na lata 2014 – 2016, planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz.645, poz.1318; z 2014 r. poz. 379) i art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337; z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz.1529; z 2013r. poz. 829, poz. 1238; z 2014r. poz. 40) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się na lata 2014 – 2016, plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG) oraz Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji (BMP), zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 25 w związku z art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.  Gospodarowanie zasobem polega między innymi na: ewidencjonowaniu nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości, zapewnieniu wyceny tych nieruchomości, zabezpieczaniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości za zgodą rady gminy, wydzierżawianiu, wynajmowaniu i użyczaniu nieruchomości wchodzących w skład zasobu.
Zgodnie z ww przepisem do obowiązków burmistrza należy również sporządzanie planu wykorzystania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminnych.
Plan wykorzystania zasobu stanowi podstawę do zmiany gospodarczego przeznaczenia nieruchomości.

przygotowała:
Teresa Drążek