Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.6 .2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy w 2014 roku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.6 .2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 lutego 2014 r.


w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy w 2014 roku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 258 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zmianami) oraz § 13, pkt 4 Uchwały Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważnia się dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy w 2014 roku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 258 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 13, pkt 4 Uchwały Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, Burmistrz upoważnia dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz