Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050. 96.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych

ZARZĄDZENIE Nr 0050. 96.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 sierpnia 2014 r.


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych

Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1024) zarządzam:

§ 1. Ustala się termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych do dnia 9 września 2014 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Szkół mających siedzibę na terenie Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2014 r. ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z dnia 31 lipca 2014 r. poz. 1024). Zgodnie z § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych składa się w terminie ustalonym przez burmistrza właściwego dla siedziby szkoły.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska