Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 18/6, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 sierpnia 2014r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 18/6, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz.379), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz.518, poz.659, poz.805, poz.906) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 18/6, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców, na kwotę 160.239,16 zł ( słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych i szesnaście groszy).

§ 2. Cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr XIII/75/91 z dnia 2 marca 1991r. Rada Miasta i Gminy w Gryfinie, przeznaczyła do sprzedaży na rzecz najemców lokal mieszkalny nr 6 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 18 w Gryfinie.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 16 lipca 2014r.,określił wartość nieruchomości na kwotę 158.000,00 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), w tym: wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 152.700,00 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych), wartość udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 5.300,00 zł ( słownie: pięć tysięcy trzysta złotych).
Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 2.239,16 zł (słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych i szesnaście groszy), na którą składa się 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 1.219,00 zł ( słownie: jeden tysiąc dwieście dziewiętnaście złotych) oraz fundusz remontowy na dzień 31 lipca 2014 r. – 1.020,16 zł ( słownie: jeden tysiąc dwadzieścia złotych i szesnaście groszy).
Wartość lokalu zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jego sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec