Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.160.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.160.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 grudnia 2014r.


w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), w związku z § 11 ust. 3 uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zach. Nr 55, poz. 1246 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. W celu zapewnienia kontroli społecznej nad rozpatrywaniem i załatwianiem wniosków o najem lokali komunalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino powołuję Komisję Mieszkaniową w składzie:

  1. Jolanta Witowska - Przewodnicząca Komisji
  2. Lidia Karzyńska-Karpierz– Wiceprzewodniczący Komisji
  3. Małgorzata Wisińska – członek Komisji
  4. Zenon Trzepacz– członek Komisji
  5. Czesław Skonecki – członek Komisji
  6. Bożena Górak – członek Komisji
  7. Katarzyna Poprawska– członek Komisji

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zgodnie z § 11 ust. 3 Uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zach. Nr 55, poz. 1246 ze zm.) Burmistrz zarządzeniem powołuje skład Komisji Mieszkaniowej. Komisja składa się z radnych desygnowanych uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie, osób spoza rady, oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się opieką społeczną, jak Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
Wobec wygaśnięcia mandatów radnych, będących członkami Komisji, w związku z powołaniem następnej kadencji Rady Miejskiej, zaistniała potrzeba powołania nowego składu Komisji Mieszkaniowej.

Sporządziła:
Janina Major