Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia kwoty jednorazowego odstępnego do przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 20 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie ustalenia kwoty jednorazowego odstępnego do przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 20 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gryfino.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, 645 i 1318) oraz 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 i art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.  Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz.1110, Nr 224, poz.1337; z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529; z 2013r. poz. 829, poz.1238: z 2014 poz. 40) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011r. zmienionego zarządzeniem Nr 120.32.2011 z dnia 28 czerwca 2011r., Nr 120.35.2012 z dnia 13 września 2012r. i Nr 120.39.2012 z dnia 1 października 2012r. zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam kwotę wywoławczą jednorazowej opłaty odstępnego w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tys. zł) do przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 20 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr działki 3/4 o powierzchni 1,0378 ha, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5, o której mowa w uchwale nr XL/348/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2013r., która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – rejon CW „Laguna”, przeznaczona jest pod usługi turystyczne i komunikacyjne.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Rada Miejska w Gryfinie w dniu 19 grudnia 2013r. uchwałą nr XL/348/13 wyraziła zgodę na oddanie w dzierżawę, w drodze przetargu nieograniczonego na okres 20 lat, nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną przy ul. Sportowej 3, oznaczoną nr działki 3/4 w obrębie ewidencyjnym 5 m. Gryfino.
Zgodnie z § 6 Regulaminu przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Gryfino, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino każdorazowo w drodze zarządzenia ustala kwotę wywoławczą jednorazowej opłaty odstępnego.

Sporządził:
T. Samoń