Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach wspólpracy z organizacjami pozarządowymi

ZARZĄDZENIE Nr 0050.135.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 listopada 2014 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 i poz. 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Obowiązkiem organów administracji publicznej jest wspieranie organizacji w realizowaniu zadań publicznych. W związku z powyższym gmina ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych, które mieszczą się w sferze zadań publicznych, o których mowa jest w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku. Ponadto zlecanie realizacji zadań jest zgodne z Rocznym Programem Współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Sporządziła:
Barbara Lefik-Żarczyńska

Lista załączników:
Zarzadzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - załącznik - ogłoszenie [2414560 bajtów]