Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.137.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania oceny współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy

ZARZĄDZENIE Nr 0050.137.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 listopada 2014r.


w sprawie określenia zasad przeprowadzania oceny współpracy Gminy Gryfino  z organizacjami pozarządowymi metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zasady przeprowadzania oceny współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Oceny współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi dokonuje się co roku w okresie od stycznia do marca w czasie przygotowywania rocznego sprawozdania  z realizacji Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Przyjęcie zarządzenia w sprawie określenia zasad przeprowadzenia oceny współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy jest następstwem przystąpienia samorządu do projektu pn. „Współpraca z III sektorem – standardem zachodniopomorskich samorządów” realizowanego w partnerstwie przez Pracownię Pozarządową i Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, opracowanego w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wdrożenie Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy posłuży przedstawicielom organizacji pozarządowych i administracji publicznej w dokonaniu wspólnej oceny wzajemnych relacji i jakości współpracy. Badanie będzie przeprowadzane corocznie, aby tę współpracę monitorować i przygotowywać kolejne rozwiązania w zakresie tworzenia  i realizacji polityk publicznych, w zakresie współpracy finansowej i niefinansowej oraz budowania płaszczyzny wsparcia dla rozwoju III sektora i inicjatyw obywatelskich.

Sporządziła:
Barbara Lefik-Żarczyńska