Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ustalenia kwoty wywoławczej jednorazowej opłaty odstępnego, do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 września 2014 r.


w sprawie ustalenia kwoty wywoławczej jednorazowej opłaty odstępnego, do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518, poz. 659, poz. 805,  poz. 906) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. – zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam kwotę wywoławczą jednorazowej opłaty odstępnego  do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki, oznaczonej numerem 269/3, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino,  o powierzchni 19 m2, przeznaczonej na cele garażowe (na realizację inwestycji, polegającej na budowie garażu blaszanego) na okres 5 lat – w wysokości:  500,00 zł (pięćset złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W dniu 30 lipca 2014 r. działka stanowiąca własność Gminy Gryfino, oznaczona nr 269/3 o pow. 19 m2, położona w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino, wyznaczona została do dzierżawy w przetargu ustnym nieograniczonym,  na okres 5 lat, w celu posadowienia na niej garażu blaszanego.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, burmistrz gospodaruje mieniem komunalnym. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami –,,…nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę…”.
Wyboru dzierżawcy lub najemcy gminnej nieruchomości na okres powyżej 3 lat, ale nie przekraczający lat 10, dokonuje się w drodze pisemnego konkursu ofert lub przetargu. Burmistrz każdorazowo, w drodze zarządzenia, ustala kwotę wywoławczą jednorazowej opłaty odstępnego.

Sporządziła:
Żaneta Snoch