Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny netto nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 kwietnia 2014 r.


w sprawie ustalenia ceny netto nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r . poz. 594, 645, 1318: z 2014 r. poz.379), art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651, Nr 106, poz. 6675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz.1043, nr 197, poz.1307, Nr 200, poz.1323;  z 2011 r.Nr 64, poz.341, Nr 106, poz.622, Nr 115, poz.673, Nr 129, poz.732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz.789, Nr 163, poz.981, Nr 187, poz.1110, Nr 224, poz.1337; z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1429 i poz. 1529; z 2013 r. poz.829; z 2014 r. poz.40) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę netto nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica, oznaczonej numerem działki 18/10  o pow. 0,0128 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dz. nr 18/4), na kwotę 9.700,00 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 18/10 o pow. 0,0128 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przewidziana jest funkcja związana z kultem religijnym – istniejący kościół rzymskokatolicki do dalszego użytkowania zgodnie z obecnym przeznaczeniem (symbol UK).
Zgodnie z uchwałą Nr XLI/357/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki 18/4, na której zlokalizowany jest kościół.
Stosownie do art. 67 ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości a cenę nieruchomości sprzedawanej  w drodze bezprzetargowej – w wysokości nie niższej niż jej wartość.
Rzeczoznawca majątkowy w sporządzonym operacie szacunkowym ustalił wartość działki nr 18/10 na kwotę 9.700,00 zł.
W związku z powyższym cenę netto sprzedaży nieruchomości, ustalono w wysokości równej jej wartości tj. 9.700,00 zł.
Rada Miejska w Gryfinie ww. uchwałą wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży, w wysokości 25%.
Ostateczna cena sprzedaży powiększona zostanie o należny podatek VAT (23%).

Sporządziła:
K.Lamperska